การใช้วัสดุป้องกันตน PPE (Personal Protective Equipment)

1. หน้ากาก (Mask)
1.1 บุคลากรสวม N95 mask/Surgical mask เสมอ เมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 3 ฟุต หรืออยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วย หากใช้ N95 mask ต้องทำ Fit check เสมอ (พิจารณาใช้ N95 mask ตามความเสี่ยงของกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่ง เช่น ใส่ท่อช่วยหายใจ ดูดเสมหะ พ่นยา เก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจ)
1.2 หน้ากากที่ใช้แล้วให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ ไม่แนะนำการใช้ซ้ำ
1.3 ผู้ป่วยสวม Surgical mask เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการไอ จาม หรืออยู่ในห้องเดียวกับผู้อื่น หรืออยู่ในที่สาธารณะ
1.4 ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยควรสวม Surgical mask หากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 3 ฟุต หรืออยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วย และแนะนำให้ญาติหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยในระยะ 3 ฟุต โดยไม่จำเป็น

2. ถุงมือ (Gloves)
2.1 ในระยะการระบาดใหญ่ ถุงมืออาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยตามปกติแต่ให้ทำความสะอาดมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย ยกเว้นกรณีที่บุคลากรมีบาดแผลบนมือต้องสวมถุงมือเสมอ เมื่อต้องดูแลหรือสัมผัสผู้ป่วย
2.2 สวมถุงมือเสมอ หากต้องสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง เยื่อเมือก หรือผิวหนังที่มีแผลของผู้ป่วย
2.3 ถอดถุงมือเมื่อหมดความจำเป็น เปลี่ยนถุงมือและล้างมือ เมื่อจะไปดูแลผู้อื่นอีกคนหนึ่ง
2.4 ถุงมือไม่ควรใช้ซ้ำหรือล้าง เมื่อใช้แล้วให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ
2.5 ล้างมือเสมอหลังถอดถุงมือ

3. กาวน์ผ้าแขนยาวหรือชุดป้องกัน
3.1 ในระยะการระบาดใหญ่ บุคลากรอาจไม่ต้องใช้กาวน์ในการดูแลผู้ป่วยทั่วไป
3.2 สวมกาวน์ผ้าแขนยาว หากกิจกรรมที่ดูแลผู้ป่วยอาจมีการกระเด็นของเลือด หรือสารคัดหลั่ง
3.3 บุคลากรที่มีบาดแผลบนผิวหนังนอกร่มผ้า ต้องปิดแผล (Dry dressing) ตลอดเวลา
3.4 หากบุคลากรมีการสัมผัสถูกเลือด เสมหะ หรือสารคัดหลั่งกระเด็นใส่ ต้องล้างทันที ด้วยน้ำ และ Chlorhexidine หรือสบู่
3.5 ถอดกาวน์หรือชุดป้องกันก่อนออกจากห้องผู้ป่วย

4. แว่นครอบตา (Goggles) หรือ กระบังหน้าเลนส์ใส (Face Shield)
บุคลากรควรสวมแว่นครอบตา และ/หรือกระบังหน้าเลนส์ใส หากทำกิจกรรมที่อาจมีการกระเด็นของเลือด เสมหะ หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

5. หมวก
พิจารณาตามความจำเป็นของกิจกรรมที่ดำเนินการกับผู้ป่วย

ที่มา : มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น