ขั้นตอนการสอบสวนโรค, การระบาด

ขั้นตอนการสอบสวนการระบาดที่สำคัญมีดังนี้

1) ยืนยันการวินิจฉัยโรค (Confirm diagnosis)

2) ยืนยันว่ามีการระบาดจริง (Outbreak verification)

3) รวบรวมข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive epidemiology)
- รวบรวมจำนวนผู้ป่วย/ตาย และแสดงขนาดของปัญหา
- วิเคราะห์อาการป่วยที่สำคัญ
- วิเคราะห์การกระจายตามเวลา บุคคล และสถานที่

4) ตั้งสมมติฐานของการระบาด (Hypothesis formation)
- โรคแพร่ได้อย่างไร (Transmission)
- แหล่งแพร่เชื้ออยู่ที่ไหน (Source)
- ปัจจัยเสี่ยงของบุคคล (Risk factor) คืออะไร

5) ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Analytic epidemiology) เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

6) ศึกษาสภาพแวดล้อมและสิ่งประกอบอื่นๆ (Environmental study)

7) ดำเนินการควบคุมการระบาด และข้อเสนอแนะ

8) สรุปสาเหตุและเขียนรายงาน

ที่มา : มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น