จุดอ่อนจุดแข็ง สภาพตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ของประเทศไทย ต่อตลาด ASEAN

หน่วยงานภาครัฐของไทยได้มีการจ้างศึกษาประเด็นต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน และมีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อแต่ละหน่วยงานในท้ายเล่มของหนังสือได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไทยมีจุดแข็งและจุดอ่อนโดยสรุปดังนี้

จุดแข็งของไทย ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในศูนย์กลางของภูมิภาคที่เอื้ออำนวยต่อการติดต่อค้าขายกับทุกประเทศ ทักษะความเชี่ยวชาญของแรงงานฝืมือไทย อาทิ ในอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ งานด้านศิลปหัตถกรรม และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ไทยยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการขยายตลาดอาเซียนสำหรับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลังและน้ำตาล สินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหารแปรรูป ส่วนภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง(เช่น โรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร)

จุดอ่อนของไทย คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจไทย ยังมีอุปสรรคหลายประการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน เช่น ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านภาษา ปัญหาการขาดข้อมูลเชิงลึกในตลาดอาเซียนแต่ละประเทศ รวมทั้งปัญหาการขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ เป็นต้น ทำให้เสียเปรียบประเทศอาเซียนอื่น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น