แหล่งเงินทุน, สินเชื่อ

แหล่งเงินทุน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในการลงทุน หรือการขยายกิจการ ทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจการ

• ที่มาของแหล่งเงินทุน
  1. เงินของเจ้าของกิจการ
  2. ผู้ร่วมทุน โดยการลงทุนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงาน
  3. การกู้ยืมเงิน สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น

• สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ มี 2 ประเภท
  1. สินเชื่อระยะสั้น : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  2. สินเชื่อระยะยาว : สินเชื่อที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี กู้เพื่อการลงทุน สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุนมีทั้ง ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจได้หลายรูปแบบ เช่น การให้สินเชื่อการค้ำประกันเงินกู้ โดยสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ดังนี้
ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ เพราะผู้ให้กู้จะให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระหนี้ และระบบการทำบัญชีที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม กู้เพื่อขยายกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
การป้องกันความเสี่ยง ผู้กู้ต้องแสดงให้เห็นว่า ตนมีความพร้อมมีคุณสมบัติที่เป็นหลักประกัน ว่าจะไม่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมในการผิดนัดชำระหนี้

ข้อมูลของแหล่งเงินทุน ผู้กู้ต้องศึกษาข้อมูล ระเบียบ เงื่อนไขและประเภทของบริการสินเชื่อ จากแหล่งเงินกู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน
• แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) www.sme.go.th เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจัดทำโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นหรือการร่วมลงทุนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็น SMEs ในรูปแบบกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital, VC)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) www.tcg.or.th เป็นสถาบันของรัฐ ให้บริการค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น