ถ้าที่ดินมีการสำรวจพบน้ำมันปิโตรเลียมจะต้องเวนคืนที่ดินหรือไม่?

การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่เป็นที่ดินของหน่วยงานราชการ ที่ดินสาธารณะ หรือพื้นที่ป่าไม้ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบของหน่วยงาน/หน่วยราชการเจ้าของพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ของเอกชนต้องมีการเจรจาขอใช้ที่ดิน ซึ่งอาจเป็นการเช่าหรือซื้อขาย ตามความตกลงกัน สำหรับพื้นที่ฐานเจาะจะมีขนาดเล็กประมาณ 10-15 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแท่นเจาะ

ในกรณีที่สำรวจพบปิโตรเลียมมีปริมาณเชิงพาณิชย์ ผู้รับสัมปทานจะต้องขออนุมัติกำหนดขอบเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าว นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มการผลิต การผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งบนบกโดยทั่วไป อาจใช้หลุมเจาะสำรวจที่พบปิโตรเลียมเป็นหลุมผลิต และหากต้องการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม จะใช้พื้นที่ฐานเจาะที่มีอยู่เดิมได้ ดังนั้น การผลิตปิโตรเลียมจะใช้พื้นที่บนผิวดินในบริเวณจำกัด ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชนรอบพื้นที่โครงการ แต่จะต้องขออนุญาต หรือเจรจาทำความตกลงการใช้ที่ดินกับเจ้าของที่ดิน จนได้ข้อยุติซึ่งเป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่ายเสียก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น