ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity) คืออะไร? มีกี่ประเภท?

ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity) หมายถึง สภาวะที่โฮสท์มีความต้านทานต่อสาร สิ่งแปลกปลอม สามารถจำแนกได้จากกลไกที่ทำให้โฮสท์ มีความต้านทานดังกล่าวได้ 5 ประเภท

1. Immunity, Acquired หมายถึง ภูมิคุ้มกันโรคของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น ภูมิคุ้มกันของโรคหัดซึ่งเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อของไวรัสหัด

2. Immunity, Active หมายถึง ภูมิคุ้มกันโรคที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสารแอนติเจน (เชื้อโรค หรือ วัคซีน) และโดยทั่วไปแสดงออกโดยการตรวจพบภาวะภูมิต้านทานซึ่งสร้างขึ้นโดยบุคคล

3. Immunity, Natural หมายถึง ภูมิคุ้มกันเฉพาะชนิดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านกับสิ่งซึ่งก่อให้เกิดโรค เช่น ภูมิคุ้มกันของคนต่อเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า

4. Immunity, Passive หมายถึง ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับจากภูมิคุ้นกันที่สร้างขึ้นจากบุคคลอื่น เช่น ภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในธรรมชาติ หรือได้รับสารประกอบของภูมิคุ้มกันที่เตรียมขึ้น โดยวิธีซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติเช่น Antiserum หรือ Immune globulin

5. Immunity, Specific หมายถึง ภาวะเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสารเฉพาะชนิดที่เกิดขึ้นจากการฉีดภูมิคุ้มกัน หรือจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ สำหรับโรคบางชนิด (ตัวอย่างเช่น โรคหัด โรคสุกใส) ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อในบุคคลนั้นได้ตลอดชีวิต

ที่มา : มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น