Isolation Precaution ใช้ในกรณีใดบ้าง?

Isolation Precaution ได้มาจากการพิจารณาใช้หลักการป้องกันวิธีการแพร่กระจายเชื้อ Mode of Transmission โดยเลือกใช้กับ

1) เชื้อที่มีความสำคัญทางด้านระบาดวิทยา ได้แก่ Clostridium defficile, multidrug-resistant organisms

2) Agents of bioterrorism ได้แก่ Anthrax, Smallpox, Plaque, Tularemia, Ebola

3) กลุ่มเชื้อที่ทำลายยาก เช่น Prions, SARS, Monkeypox, Noroviruses, hemorrhagic fever viruses ทั้งนี้เชื้อโรคมีตั้งแต่ขนาดใหญ่คือ โปรโตซัว เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และเล็กที่สุดคือ Prions ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ไม่มี DNA และ RNA สำหรับไวรัสแบ่งเป็นแบบที่มี DNA เช่น ไวรัสตับอักเสบและแบบที่มีแต่ RNA เช่น Influenza ลักษณะความแตกต่างคือ DNA เป็นแม่พิมพ์ที่ดีกว่า เช่น ไวรัสตับอักเสบบี เวลาเข้าสู่ร่างกายเรามันต้องเข้าไปเกาะจับที่เซลล์ตับ แล้วใช้เซลล์ตับผลิตเชื้อ virus hepatitis โดยแทน DNA ของคน ถ้าเป็น RNA virus ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน แต่ลูกพิมพ์ที่ออกมาจะเพี้ยน เช่น ไข้หวัดใหญ่ที่เปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆ

อ้างอิง : หลักการควบคุมโรคเบื้องต้นสำหรับ SRRT, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น