การสุขาภิบาล คืออะไร? ความหมาย?

การสุขาภิบาล คืออะไร? หมายถึงอะไร มาดูกันจ้า ^ ^

การสุขาภิบาล (Sanitation) “สุขาภิบาล” มาจากคำว่า สุข+อภิบาลดังนั้นคำว่าการสุขาภิบาล หมายถึง การระวังรักษาเพื่อให้เกิดความสุข และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environment Sanitation) หมายถึง การระวังรักษาเพื่อให้เกิดความสุข ซึ่งองค์การอนามัยโลก ให้ความหมายว่า “การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดของมนุษย์ ที่กระทำหรืออาจกระทำให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการของร่างกาย สุขภาพและการดำรงชีวิตอยู่รอดของมนุษย์”

การสุขาภิบาลหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์ซึ่งทำให้หรืออาจทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยต่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตและต่อการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยของมนุษย์ (องค์การอนามัยโลก WHO)

อ้างอิง : หลักการควบคุมโรคเบื้องต้นสำหรับ SRRT, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น