อนามัยสิ่งแวดล้อม คืออะไร? ความหมาย?

อนามัยสิ่งแวดล้อมคืออะไร? มาดูความหมายของคำว่าอนามัยสิ่งแวดล้อมกันครับ ^ ^

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต อาจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นได้จับต้องได้หรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆได้เช่น มนุษย์พืช สัตว์ดิน น้ำอากาศ สิ่งของต่างๆ หรือเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆ ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ

อนามัย (Health) องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายว่า “สภาวะที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health) หมายถึง การจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ การดำเนินการเพื่อปรับปรุงและควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และสุขภาพอนามัยอนามัย รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานด้านหนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากในการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นงานที่มุ่งในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นงานป้องกันและควบคุมไม่ให้เชื้อโรคและสารที่มีพิษภัยเข้าสู่ตัวมนุษย์ โดยการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดของเชื้อโรคและสารพิษ ทางผ่านหรือสื่อนำเชื้อโรคและสารพิษ และที่ตัวมนุษย์เองซึ่งเป็นผู้รับเชื้อโรคและสารพิษ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรค ประกอบด้วยการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

อ้างอิง : หลักการควบคุมโรคเบื้องต้นสำหรับ SRRT, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น